ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 7 เมษายน 2563
  หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  3  ปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1  ด้านคุณภาพชีวิต 

 

2. ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

 

3. ด้านเศรษฐกิจ 

 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี

 

7. ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.1 ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข

1.2 ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม

1.3 ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 

2.1 สร้างความสมานฉันท์ พัฒนา

ศักยภาพ และส่งเสริมารมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชน

2.2 สนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

2.3 การรักษาความสงบ และป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบยั่งยืน

3.3 ส่งเสริมการตลาดและการกระจายผลผลิตของเกษตรกร

4.1 ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

5.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม

5.2 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

5.3 พัฒนาแหล่งน้ำ 

6.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ

7.1 บำรุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้อง

 ถิ่น  

7.2 ดูแลรักษาแหล่งโบราณสถาน  โบราณวัตถุในท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.175.121.230
คุณเข้าชมลำดับที่ 554,887


 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จ.ตราด
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.