ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลทั่วไป
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  3  ปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1  ด้านคุณภาพชีวิต 

 

2. ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

 

3. ด้านเศรษฐกิจ 

 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี

 

7. ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.1 ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข

1.2 ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม

1.3 ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 

2.1 สร้างความสมานฉันท์ พัฒนา

ศักยภาพ และส่งเสริมารมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชน

2.2 สนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

2.3 การรักษาความสงบ และป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบยั่งยืน

3.3 ส่งเสริมการตลาดและการกระจายผลผลิตของเกษตรกร

4.1 ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

5.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม

5.2 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

5.3 พัฒนาแหล่งน้ำ 

6.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ

7.1 บำรุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้อง

 ถิ่น  

7.2 ดูแลรักษาแหล่งโบราณสถาน  โบราณวัตถุในท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.206.238.77
คุณเข้าชมลำดับที่ 845,116

แบบสำรวจความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงผู้บริหาร
แบบสอบถาม
การให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการวิจัยผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถิติการให้บริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน
คู่มือ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
Tel : 039-520988   Fax : 039-523319-20
Email : wangkrajaelocal@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.