ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 2425 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
บริการออนไลน์
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
ข้อมูลทั่วไป


  หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  3  ปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1  ด้านคุณภาพชีวิต 

 

2. ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

 

3. ด้านเศรษฐกิจ 

 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี

 

7. ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.1 ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข

1.2 ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม

1.3 ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 

2.1 สร้างความสมานฉันท์ พัฒนา

ศักยภาพ และส่งเสริมารมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชน

2.2 สนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

2.3 การรักษาความสงบ และป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบยั่งยืน

3.3 ส่งเสริมการตลาดและการกระจายผลผลิตของเกษตรกร

4.1 ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

5.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม

5.2 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

5.3 พัฒนาแหล่งน้ำ 

6.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ

7.1 บำรุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้อง

 ถิ่น  

7.2 ดูแลรักษาแหล่งโบราณสถาน  โบราณวัตถุในท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.200.252.156
คุณเข้าชมลำดับที่ 710,188

สายตรงผู้บริหาร
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
999 หมู่ 1 ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
Tel : 039-520988   Fax : 039-523319-20
Email : wangkrajaelocal@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.