ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลทั่วไป
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
โทรศัพท์ : 039-523320


นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 039-523320


นายพงษ์รวี หิรัญ
นิติกร


นายพิชา นาลงพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวมาริสา บัวแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวจีญดา สุขสวัสดิ์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ


นางสายทอง ดีการ
นักทรัพยากรบุคคล


นางกาญจนา อาชีวะ
ภารโรง


นายวฤต พลเสน
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญยัง สุนิธี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวจิรประภา อิ่มสมบัติ
ผู้ช่วยนิติกร


นายภานุวัฒน์ สมุทรคีรี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสุธาทิพย์ เฟื่องฟู
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นางสาวอรัญญา หุนสนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายพงษ์ศักดิ์ อาสน์สถิตย์
พนักงานขับรถยนต์


นายสมบัติ พรหมสุภา
พนักงานขับรถยนต์


นายรุ่งสุริยา จำรัสศรี
พนักงานขับรถยนต์


นายธวัชชัย ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง


นายโสฬส วงค์พยัคฆ์
พนักงานดับเพลิง


นายนิพนธ์ แซ่เฮ้ง
พนักงานดับเพลิง


นายวานิช ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง


นายอดิศักดิ์ พรหมมา
คนงานทั่วไป


นายณัฎฐ์นนท์ สุวรรณพิศ
คนงานทั่วไป


นายฐานพัฒน์ จันทรัก
คนงานทั่วไป


นางสาวกิติยา นิลรักษ์
คนงานทั่วไป


นางสาวลัดดาวัลย์ อินทร์โต
คนงานทั่วไป


นางสาวศุภวรรณ หนูแก้ว
คนงานทั่วไป
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.206.238.77
คุณเข้าชมลำดับที่ 845,186

แบบสำรวจความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงผู้บริหาร
แบบสอบถาม
การให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการวิจัยผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถิติการให้บริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน
คู่มือ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
Tel : 039-520988   Fax : 039-523319-20
Email : wangkrajaelocal@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.