ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลทั่วไป
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกันยายน 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนสิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมิถุนายน 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนพฤษภาคม 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนเมษายน 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมกราคม 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนธันวาคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกันยายน 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนสิงหาคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนพฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนเมษายน 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมกราคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนธันวาคม 2559 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนพฤศจิกายน 2559 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
 คำสั่ง
     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด
     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยท้ายไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยวัดวรดิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยพี.เจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
 โครงการ
     โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
     โครงการ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
     โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโตไปไม่โกง ให้เด็กและเยาวชนตำบลวังกระแจะ ประจำปีการศึกษา 2561ดาวน์โหลด
 หลักเกณฑ์
     หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรดาวน์โหลด
     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2555)ดาวน์โหลด
 รายงาน
     รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลด
     รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด
     รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประเมินติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)ดาวน์โหลด
     รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ และประเมินติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
     รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะดาวน์โหลด
     รายงานผลการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะดาวน์โหลด
     รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)ดาวน์โหลด
     รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด
     รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดาวน์โหลด
     รายงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงการดำเนินงานรายไตรมาสระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2562ประจำปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลด
     รายงานแสดงการดำเนินงานรายไตรมาสระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลด
     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561ดาวน์โหลด
     การดำเนินการตามนโยบายดาวน์โหลด
     ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะดาวน์โหลด
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือนดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน กันยายน 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน สิงหาคม 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน กรกฎาคม 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน มิถุนายน 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน พฤษภาคม 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน เมษายน 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน มีนาคม 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน มกราคม 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน ธันวาคม 2560ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน พฤศจิกายน 2560ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน ตุลาคม 2560ดาวน์โหลด
     รายงานผลการนำเสนอตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือนดาวน์โหลด
     รายงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ครั้งที่1/2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561)ดาวน์โหลด
     รายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี)ดาวน์โหลด
 ประกาศ
     ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ดาวน์โหลด
     ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านดาวน์โหลด
     ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ดาวน์โหลด
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563ดาวน์โหลด
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดาวน์โหลด
     ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP) ประจำปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลด
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลด
     ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ดาวน์โหลด
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562ดาวน์โหลด
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562ดาวน์โหลด
     ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)ดาวน์โหลด
     ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562ดาวน์โหลด
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดาวน์โหลด
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลดาวน์โหลด
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลดาวน์โหลด
     ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดาวน์โหลด
     ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561)ดาวน์โหลด
     ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5-2561ดาวน์โหลด
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี2560ดาวน์โหลด
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องกำหนดจำนวนครั้งของของการลาและการมาทำงานสาย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดาวน์โหลด
     ประกาศ ผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะดาวน์โหลด
 คู่มือ
     คู่มือการปฏิบัติงานกองช่างดาวน์โหลด
     คู่มือให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารฯ สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
     คู่มือสำหรับประชาชนดาวน์โหลด
     คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะดาวน์โหลด
     คู่มือ ให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
     คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2560ดาวน์โหลด
 แผน
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด
     แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลด
     แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลด
     แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลด
     แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลด
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลด
     แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563ดาวน์โหลด
     แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP) ประจำปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562ดาวน์โหลด
     แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ประจำปี2562 ไตรมาส3ดาวน์โหลด
     แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ประจำปี2562 ไตรมาส2ดาวน์โหลด
     แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ประจำปี2562 ไตรมาส1ดาวน์โหลด
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563)ดาวน์โหลด
     แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด
     แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2562ดาวน์โหลด
     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561)ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2561ดาวน์โหลด
     แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลด
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด
     แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดาวน์โหลด
     แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดาวน์โหลด
     แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดาวน์โหลด
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563ดาวน์โหลด
     แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560ดาวน์โหลด
     แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2564ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่่ปี (เพิ่มเติมเล่มที่ 4)ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่่ปี (เพิ่มเติมเล่มที่ 3)ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่่ปี (เพิ่มเติมเล่มที่ 2)ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่่ปี (เพิ่มเติมเล่มที่ 1)ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่่ปี 2561 - 2564ดาวน์โหลด
 ข้อบัญญัติ
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลด
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด
     ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561ดาวน์โหลด
     ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
     ข้อบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรงุท้องที่ พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด
     ข้อบัญญัติ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการใช้อาคารสนามฟุตบอลในร่ม องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พ.ศ. 2556ดาวน์โหลด
     ข้อบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พ.ศ. 2555ดาวน์โหลด
     ข้อบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พ.ศ. 2555ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่่่สอง ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
     การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่่สี่ ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่่สาม ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่่สอง ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2558ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2558ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ 1 ประจำปี 2557 ครั้งที่สามดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ 1 ประจำปี 2557 ครั้งที่สองดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ 1 ประจำปี 2557ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2557ดาวน์โหลด
     สามัญสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2556ดาวน์โหลด
     สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2556ดาวน์โหลด
     สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556ดาวน์โหลด
     สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2556ดาวน์โหลด
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.206.238.77
คุณเข้าชมลำดับที่ 845,042

แบบสำรวจความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงผู้บริหาร
แบบสอบถาม
การให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการวิจัยผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถิติการให้บริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน
คู่มือ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
Tel : 039-520988   Fax : 039-523319-20
Email : wangkrajaelocal@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.