ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลทั่วไป
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์  
     รายงานสถิติผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเปิดอ่าน
     รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ และประเมินติดตามแผนฯ ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ และประเมินติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี2562 (ครึ่งปีแรก)เปิดอ่าน
     การประชุมคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 ครั้งที่2เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเปิดอ่าน
     การประชุมทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิขขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     รายงานสถิติผู้มาร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน เมษายน 2562เปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน มีนาคม 2562เปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2562เปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน มกราคม 2562เปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือนธันวาคม 2561เปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน พฤศจิกายน 2561เปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือนตุลาคม 2561เปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน กันยายน 2561เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง มอบหมายงานจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง การมอบอำนาจให้ชี้แนวเขตที่ดินเปิดอ่าน
     แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ปี พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประเมินติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกันยายน 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนสิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมิถุนายน 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนพฤษภาคม 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนเมษายน 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมกราคม 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนธันวาคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกันยายน 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนสิงหาคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนพฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนเมษายน 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมกราคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนธันวาคม 2559 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนพฤศจิกายน 2559 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thเปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยท้ายไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยวัดวรดิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยพี.เจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ และประเมินติดตามแผนปฏิบติการป้องกันและปราบปรามกาทุจริต ประจำปี2561เปิดอ่าน
     รายงานผลการประเมินติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ และประเมินติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561- 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือนเปิดอ่าน
     โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชนเปิดอ่าน
     การประชุม คณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำเปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องกำหนดจำนวนครั้งของของการลาและการมาทำงานสาย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน กันยายน 2561เปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน สิงหาคม 2561เปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน กรกฎาคม 2561เปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน มิถุนายน 2561เปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน พฤษภาคม 2561เปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน เมษายน 2561เปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน มีนาคม 2561เปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2561เปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน มกราคม 2561เปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน ธันวาคม 2560เปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน พฤศจิกายน 2560เปิดอ่าน
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน ตุลาคม 2560เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่่สี่ ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่่สาม ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่่สอง ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ 1 ประจำปี 2557 ครั้งที่สามเปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ 1 ประจำปี 2557 ครั้งที่สองเปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ 1 ประจำปี 2557เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2557เปิดอ่าน
     รายงานผลการนำเสนอตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือนเปิดอ่าน
     โครงการ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563เปิดอ่าน
     รายงานการวิจัย (เทคนิค)เปิดอ่าน
     โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโตไปไม่โกง ให้เด็กและเยาวชนตำบลวังกระแจะ ประจำปีการศึกษา 2561เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชนเปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่่ปี (เพิ่มเติมเล่มที่ 4)เปิดอ่าน
     คู่มือ ให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     รายงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ครั้งที่1 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่่ปี (เพิ่มเติมเล่มที่ 3 )เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่่ปี (เพิ่มเติมเล่มที่ 2)เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่่ปี (เพิ่มเติมเล่มที่ 1)เปิดอ่าน
     แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2564เปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่่ปี 2561 - 2564เปิดอ่าน
     รายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี)เปิดอ่าน
     ประกาศ ผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะเปิดอ่าน
     คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2560เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรงุท้องที่ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการใช้อาคารสนามฟุตบอลในร่ม องค์การบริหารส่วนตาบลวังกระแจะ พ.ศ. 2556เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พ.ศ. 2555เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พ.ศ. 2555เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2555เปิดอ่าน
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชนเปิดอ่าน
     ประชุมสภาวิสามัญ ครั้งที่ ๓เปิดอ่าน
     ประชุมสภาวิสามัญ ครั้งที่ ๒เปิดอ่าน
     ประชุมสภา สมัยที่สี่เปิดอ่าน
     ประชุมสภา สมัยที่สามเปิดอ่าน
     ประชุมสภาวิสามัญ ครั้งที่ ๑เปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สองเปิดอ่าน
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกเปิดอ่าน
     แผนอัตรากำลังเปิดอ่าน
     แผนดำเนินงานเปิดอ่าน
     งบประมาณรายจ่ายประจำปีเปิดอ่าน
     แผนพัฒนาท้องถิ่นเปิดอ่าน
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.206.238.77
คุณเข้าชมลำดับที่ 845,155

แบบสำรวจความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงผู้บริหาร
แบบสอบถาม
การให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการวิจัยผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถิติการให้บริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน
คู่มือ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
Tel : 039-520988   Fax : 039-523319-20
Email : wangkrajaelocal@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.