ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 7 เมษายน 2563
  หน้าแรก     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์  
     รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ และประเมินติดตามแผนฯ ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
     การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ และประเมินติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี2562 (ครึ่งปีแรก)ดาวน์โหลด
     การประชุมคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 ครั้งที่2ดาวน์โหลด
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสดาวน์โหลด
     การประชุมทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิขขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลด
     โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
     ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะดาวน์โหลด
     รายงานสถิติผู้มาร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน เมษายน 2562ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน มีนาคม 2562ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2562ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน มกราคม 2562ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือนธันวาคม 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน พฤศจิกายน 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือนตุลาคม 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน กันยายน 2561ดาวน์โหลด
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง มอบหมายงานจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวน์โหลด
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง การมอบอำนาจให้ชี้แนวเขตที่ดินดาวน์โหลด
     กำหนดการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะดาวน์โหลด
     หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรดาวน์โหลด
     รายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2561ดาวน์โหลด
     ประกาศ กขร. เรื่องประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างดาวน์โหลด
     ประกาศ กขร. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด
     หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง บ้านตรอกสมอดาวน์โหลด
     หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง บ้านท่าประดู่ดาวน์โหลด
     แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ปี พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด
     รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประเมินติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกันยายน 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนสิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมิถุนายน 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนพฤษภาคม 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนเมษายน 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมกราคม 2561 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนธันวาคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกันยายน 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนสิงหาคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนพฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนเมษายน 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนมกราคม 2560 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนธันวาคม 2559 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนพฤศจิกายน 2559 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบเดือนตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์จังหวัดตราด www.trat.go.thดาวน์โหลด
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด
     คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด
     คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยท้ายไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
     คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยวัดวรดิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
     คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยพี.เจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ และประเมินติดตามแผนปฏิบติการป้องกันและปราบปรามกาทุจริต ประจำปี2561ดาวน์โหลด
     รายงานผลการประเมินติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลด
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ และประเมินติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561- 2564ดาวน์โหลด
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือนดาวน์โหลด
     โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
     คู่มือสำหรับประชาชนดาวน์โหลด
     การประชุม คณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดาวน์โหลด
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างดาวน์โหลด
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำดาวน์โหลด
     แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดาวน์โหลด
     แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดาวน์โหลด
     แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดาวน์โหลด
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดาวน์โหลด
     การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1ดาวน์โหลด
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องกำหนดจำนวนครั้งของของการลาและการมาทำงานสาย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน กันยายน 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน สิงหาคม 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน กรกฎาคม 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน มิถุนายน 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน พฤษภาคม 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน เมษายน 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน มีนาคม 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน มกราคม 2561ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน ธันวาคม 2560ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน พฤศจิกายน 2560ดาวน์โหลด
     แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เดือน ตุลาคม 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่่สี่ ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่่สาม ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่่สอง ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2558ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2558ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ 1 ประจำปี 2557 ครั้งที่สามดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ 1 ประจำปี 2557 ครั้งที่สองดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ 1 ประจำปี 2557ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2557ดาวน์โหลด
     รายงานผลการนำเสนอตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือนดาวน์โหลด
     โครงการ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563ดาวน์โหลด
     รายงานการวิจัย (เทคนิค)ดาวน์โหลด
     โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโตไปไม่โกง ให้เด็กและเยาวชนตำบลวังกระแจะ ประจำปีการศึกษา 2561ดาวน์โหลด
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด
     คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะดาวน์โหลด
     คู่มือสำหรับประชาชนดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่่ปี (เพิ่มเติมเล่มที่ 4)ดาวน์โหลด
     คู่มือ ให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
     รายงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ครั้งที่1 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่่ปี (เพิ่มเติมเล่มที่ 3 )ดาวน์โหลด
     ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่่ปี (เพิ่มเติมเล่มที่ 2)ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่่ปี (เพิ่มเติมเล่มที่ 1)ดาวน์โหลด
     แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2564ดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่่ปี 2561 - 2564ดาวน์โหลด
     รายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี)ดาวน์โหลด
     ประกาศ ผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะดาวน์โหลด
     คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2560ดาวน์โหลด
     ข้อบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรงุท้องที่ พ.ศ. 2560ดาวน์โหลด
     ข้อบัญญัติ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการใช้อาคารสนามฟุตบอลในร่ม องค์การบริหารส่วนตาบลวังกระแจะ พ.ศ. 2556ดาวน์โหลด
     ข้อบัญญัติ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พ.ศ. 2555ดาวน์โหลด
     ข้อบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พ.ศ. 2555ดาวน์โหลด
     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2555ดาวน์โหลด
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างดาวน์โหลด
     คู่มือสำหรับประชาชนดาวน์โหลด
     ประชุมสภาวิสามัญ ครั้งที่ ๓ดาวน์โหลด
     ประชุมสภาวิสามัญ ครั้งที่ ๒ดาวน์โหลด
     ประชุมสภา สมัยที่สี่ดาวน์โหลด
     ประชุมสภา สมัยที่สามดาวน์โหลด
     ประชุมสภาวิสามัญ ครั้งที่ ๑ดาวน์โหลด
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สองดาวน์โหลด
     ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกดาวน์โหลด
     แผนอัตรากำลังดาวน์โหลด
     แผนดำเนินงานดาวน์โหลด
     งบประมาณรายจ่ายประจำปีดาวน์โหลด
     แผนพัฒนาท้องถิ่นดาวน์โหลด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.175.121.230
คุณเข้าชมลำดับที่ 554,922


 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จ.ตราด
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.