องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

LINE อบต. วังกระแจะ

สถิติ sitemap
วันนี้ 1466
เดือนนี้4,298
ทั้งหมด137,237

image กิจกรรมทั่วไป
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ...
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท้ายวัง / รพ.สต.บ้านปลายคลอง / อสม. / ผู้ใหญ่บ้าน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2565...
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ โดยทำความสะอาดรอบสระสีเสียด
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ...
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ.วัดบุปผาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการ“กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2565”
วันที่ 7-8 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมกับโรงเรียนไทยสปาบูรพา จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายกนก ใจรักษ์ นายก...
 
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [30 มกราคม 2566]
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [30 มกราคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศการยางพาราแห่งประเทศไทย เรื่อง ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา ๔๙ (๕) [16 มกราคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2565 [26 ธันวาคม 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล (ร่าง) แผนบทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
ประกาศ "ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565" poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview251

folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
photo ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเขาระกำ ๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ และปูแอสฟัลท์ติกพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแสบใจ ๑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง สำหรับติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค 160 ตราด
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยชิดชอบ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพัฒนาการ ๒/๒ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง สำหรับติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวนว 1 ชุด
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศ เรื่องแผนการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง สำหรับติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค 160 ตราด
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยชิดชอบ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพัฒนาการ ๒/๒ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรวมใจ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประยงค์ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง grade
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ซอยเขาระกำ 1/1 หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ grade
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแสบใจ 3/2 หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ
thumb_up facebook อบต.วังกระแจะ
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
25/01/2566
25/01/2566
การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
25/01/2566
25/01/2566
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสว.
25/01/2566
25/01/2566
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความเห็นต่ออัตรากลางค่ากำจัดของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
สน.บถ.
23/01/2566
25/01/2566
การแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล
กค.
25/01/2566
25/01/2566
ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
สน.คท.
24/01/2566
24/01/2566
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26-28
[รุ่นที่ 26 - 28]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ