องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
โทร : 098-9919639
นางสาววัลรี กิจกูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
โทร : 039-523320 ต่อ 21
นายบูรพา ฤทธิขัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
โทร : 086-1429038
account_box ทำเนียบสภา
นายวิชัย วรสิงห์
ประธานสภา
นายไพฑูรย์ โครัช
รองประธานสภา
นายยงยุทธ หรี่จินดา
เลขานุการสภา
นายจำลอง อาชีวะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายวิชัย วรสิงห์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นายอิสระ โต๊ะทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นางสาวนงลักษณ์ บำเพ็ญบูรณ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายพิชิต นรมาศ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายศุภฤกษ์ บึงกระเสริม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นายพิสุทธิ์ คนทา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
นายอาลี เณรพงษ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นายไพฑูรย์ โครัช
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
นายไพรสัน สมบูรณ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
นางอมลสิริ อุทุมโภค
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
นายยงยุทธ หรี่จินดา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-523320
นายบัณฑิต เจริญพืช
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวปรัชญา สมบัติบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039-523320
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 039-523320
นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นางวรรณภา อยู่หลง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
account_box สำนักปลัด
นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-523320
นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายพิชา นาลงพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมาริสา บัวแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสายทอง ดีการ
นักทรัพยากรบุคคล
นางกาญจนา อาชีวะ
ภารโรง
นายวฤต พลเสน
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญยัง สุนิธี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวจิรประภา อิ่มสมบัติ
ผู้ช่วยนิติกร
นายภานุวัฒน์ สมุทรคีรี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุธาทิพย์ เฟื่องฟู
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวอรัญญา หุนสนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายพงษ์ศักดิ์ อาสน์สถิตย์
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฏฐ์นนท์ สุวรรณพิศ
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งสุริยา จำรัสศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวนภาภรณ์ วงษ์บุตรรอด
พนักงานวิทยุ
นางสาวลัดดาวัลย์ อินทร์โต
คนงาน
นางสาวศุภวรรณ หนูแก้ว
คนงาน
นายธวัชชัย ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายนิพนธ์ แซ่เฮ้ง
พนักงานดับเพลิง
นายวานิช ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายอดิศักดิ์ พรหมมา
คนงาน
นายพลชัย เรืองขจิตร
คนงาน
นายฐานพัฒน์ จันทรัก
คนงาน
นางสาวกิติยา นิลรักษ์
คนงาน
นายธวัชชัย วิรัญโท
คนงาน
นายสุทกริช วิผาลา
พนักงานดับเพลิง
account_box กองคลัง
นางสาวปรัชญา สมบัติบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039-523320
นางสาวยุพา ขวัญศิริมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุภัสรา คุณานันท์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวศิวานันท์ ทวีสุขคณาสิทธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอรุณรัศมี ติงสาโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
นางสาวปาริฉัตร บัวตรี
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวสุมาลี จิตรธรรม
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวสาริณี จันทกรณ์
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวกัญญณ์พัชร วิริยะสิทธิ์
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวเยาวรัตน์ ชำห้าน
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นายอโนชา ต่างหู
คนงาน
account_box กองช่าง
นายบัณฑิต เจริญพืช
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039-523320
นายบัณฑิต เจริญพืช
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางอัญชลี จำรัสศรี
นายช่างโยธา
นายเทวฤทธิ์ อิ่มโภชน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวีระ ทิพย์รัตน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายบัญชา โชติมณี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศุทรา เบญจมาศ
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นางสาวศศิประภา มีคุณ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอนุชา ธนาคาร
คนงาน
นายนพดล เนตรจักร
คนงาน
นายต้น กลีบกลาง
คนงาน
นางสาวภูริตา ฟักฟูมสิน
คนงาน
นางสาวภัทรกันย์ กาหวัง
คนงาน
นายนัฐพล ขำพลับ
คนงาน
นายวัชรพล ขำพลับ
คนงาน
นางสาวชลธิชา สวัสดี
คนงาน
นางสาวปัทมา โภคพิพัฒน์
คนงาน
นางสาวกาญจนา พุทธา
คนงาน
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 039-523320
นางสาวจันทราวรรณ ซื่อสมาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางกรรณิการ์ รัตนพาหิระ
ครู (คศ. 1)
นางสุกันยา มัดรอ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดารัณ จรัสแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวรติชา จรูญเรือง
ผุ้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอรพิณ กิจกูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุรีพร ไลกระโทก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวไอลดา คล่องกิจกล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพีระยา สมานตระกูล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
นางอังคณา เฟื่องสุข
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทิพวรรณ อิ่มโภชน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจรียา หอยสังข์
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายเอกสิทธิ์ สมทอง
คนงานเกษตร
นายบรรลือศักดิ์ อาฌาศัย
คนงาน
นางจุฑามาส อินทร
คนงาน
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางวรรณภา อยู่หลง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางวรรณภา อยู่หลง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายอรรคดนัย เผือกผกา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาวบุษกร อิ่มทะสาร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายคมสัน แพทย์มงคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางกรวีวรรณ อุทิศ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายธนภัทร อภิบาลศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายสราวุธ เพชรคุ้ม
พนักงานขับรถยนต์
นายจีระศักดิ์ เฟื่องสุข
พนักงานขับรถยนต์
นายไพโรจน์ มัดศิริ
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศรุต แสงศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุชา ซันปิกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายดำรงรักษ์ เดชกล้า
คนงาน
นางสาวศศิวิมล เบญจมาศ
คนงาน
นายวสัน ลังประเสริฐ
คนงาน
นางสาวเจนจิรา หรี่จินดา
คนงาน
นายบุญเลิศ บึงกระเสริม
คนงาน
นางจำรัส แถมโต
คนงาน
นายบุ๊คคอรี อาหมัด
คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
นายประสิทธิ์ บุตรทจี
คนงานประจำรถขยะ
นายไพรวัลย์ วังรัตน์
คนงานประจำรถขยะ
นายดาวุธ แสงศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายณรงค์ แสงศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายณรงค์ฤทธิ์ พวงมาลี
คนงานประจำรถขยะ
นายสรายุทธ์ โคกทมชัย
คนงานประจำรถขยะ
นายสุริยัน ดาวลอย
คนงานประจำรถขยะ
นายวโรทัย วังรัตน์
คนงานประจำรถขยะ
นายสุทธิพันธ์ ช่วยดี
คนงานประจำรถขยะ
นายอนิรุต ถนอมวงษ์
คนงานประจำรถขยะ
นายวีรยุทธ มัดรอ
คนงานประจำรถขยะ
นายนฤเบศร์ พุ่มพวง
คนงานประจำรถขยะ
นายวิทวัส มูฮำหมัด
คนงานประจำรถขยะ
นายวีรพล แคล้วคลาดสัตรู
คนงานประจำรถขยะ
นายณัฐวุฒิ รัชยาว
คนงานประจำรถขยะ
นายมนู เบ๊ะกี
คนงานประจำรถขยะ
นายพงษ์พัฒน์ ถนอมวงษ์
คนงานประจำรถขยะ
นายบรรพต เด่นดวง
คนงานประจำรถขยะ
นายสัมพันธ์ สุทน
คนงานประจำรถขยะ
นายวายุ ถนอมวงษ์
คนงานประจำรถขยะ
account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
โทร : 039-525023
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
โทร : -