องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
โทร : 098-9919639
นางสาววัลรี กิจกูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
โทร : 039-523320 ต่อ 21
นายบูรพา ฤทธิขัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
โทร : 086-1429038
account_box ทำเนียบสภา
นายวิชัย วรสิงห์
ประธานสภา
นายไพฑูรย์ โครัช
รองประธานสภา
นายยงยุทธ หรี่จินดา
เลขานุการสภา
นายจำลอง อาชีวะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายวิชัย วรสิงห์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นายอิสระ โต๊ะทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นางสาวนงลักษณ์ บำเพ็ญบูรณ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายพิชิต นรมาศ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายศุภฤกษ์ บึงกระเสริม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นายพิสุทธิ์ คนทา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
นายอาลี เณรพงษ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นายไพฑูรย์ โครัช
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
นายไพรสัน สมบูรณ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
นางอมลสิริ อุทุมโภค
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
นายยงยุทธ หรี่จินดา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12
account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
โทร : 099-2291998
นายพงศ์นริศย์ สุนทรภักดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
โทร : 091-7435588
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
นายพงศ์นริศย์ สุนทรภักดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-523320
นางสาวปรัชญา สมบัติบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039-523320
นายพงศ์นริศย์ สุนทรภักดี
รองปลัด อบต.วังกระแจะ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม
พยาบาลวิชาชีพ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 039-523320
นายพงศ์นริศย์ สุนทรภักดี
รองปลัด อบต.วังกระแจะ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวสุพิทตรา ไกรสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
account_box สำนักปลัด
นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-523320
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมาริสา บัวแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
- ว่าง -
นิติกร ปก./ชก.
- ว่าง -
นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปก./ชก.
นายอภินันท์ ยันรัมย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางกาญจนา อาชีวะ
ภารโรง
นางสายทอง ดีการ
นักทรัพยากรบุคคล
นายวฤต พลเสน
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญยัง สุนิธี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวอรัญญา หุนสนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภานุวัฒน์ สมุทรคีรี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวธัญญรัตน์ อิ่มสมบัติ
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวสุธาทิพย์ เฟื่องฟู
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายพงษ์ศักดิ์ อาสน์สถิตย์
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฏฐ์นนท์ สุวรรณพิศ
พนักงานขับรถยนต์
นายสราวุธ จำรัสศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวนภาภรณ์ วงษ์บุตรรอด
พนักงานวิทยุ
นางสาวลัดดาวัลย์ ติงสุวาทิตย์
คนงาน
นางสาวศุภวรรณ หนูแก้ว
คนงาน
นายพลชัย เรืองขจิตร
คนงาน
นางสาวกิติยา นิลรักษ์
คนงาน
นายอดิศักดิ์ พรหมมา
คนงาน
นายฐานพัฒน์ จันทรัก
คนงาน
นายธวัชชัย วิรัญโท
คนงาน
นายธวัชชัย ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายวานิช ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายสุทกริช วิผาลา
พนักงานดับเพลิง
นายไพศาล เฟื่องสุข
พนักงานดับเพลิง
account_box กองคลัง
นางสาวปรัชญา สมบัติบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039-523320
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
นางสาวยุพา ขวัญศิริมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี จันทร์แจ้ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสุภัสรา คุณานันท์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
นางสาวศิวานันท์ ทวีสุขคณาสิทธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอรุณรัศมี ติงสาโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกลมวรรณ ศักดินา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายเศรษฐศาสตร์ อิ้มทับ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
- ว่าง -
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวสุมาลี จิตรธรรม
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวสาริณี จันทกรณ์
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวกัญญณ์พัชร วิริยะสิทธิ์
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวเยาวรัตน์ ชำห้าน
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
- ว่าง -
คนงาน
account_box กองช่าง
นายพงศ์นริศย์ สุนทรภักดี
รองปลัด อบต.วังกระแจะ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039-523320
นายบัณฑิต เจริญพืช
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปง./ชง.
นางอัญชลี จำรัสศรี
นายช่างโยธา
นางสาวศุทรา เบญจมาศ
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นายวีระ ทิพย์รัตน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายบรรชา สาระเนตร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวศศิประภา มีคุณ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายบัญชา โชติมณี
พนักงานขับรถยนต์
นายนัฐวัฒน์ สิงห์ทอง
คนงาน
นายนพดล เนตรจักร
คนงาน
นายต้น กลีบกลาง
คนงาน
นางสาวสุพิตรา ธิปราศรัย
คนงาน
นางสาวภัทรกันย์ กาหวัง
คนงาน
-
คนงาน
นายวัชรพล ขำพลับ
คนงาน
นางสาวชลธิชา สวัสดี
คนงาน
นางสาวปัทมา โภคพิพัฒน์
คนงาน
นางสาวมณฑิรา รัตนวงษ์
คนงาน
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 039-523320
นางสาวจันทราวรรณ ซื่อสมาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางกรรณิการ์ รัตนพาหิระ
ครู (คศ. 1)
นางสุกันยา มัดรอ
ครู (คศ. 1)
นางสาวดารัณ จรัสแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวรติชา จรูญเรือง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวไอลดา คล่องกิจกล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุรีพร ไลกระโทก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
- ว่าง -
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
- ว่าง -
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอรพิณ กิจกูล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวพีระยา สมานตระกูล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเบญญทิพย์ จันทเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทิพวรรณ อิ่มโภชน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจรียา หอยสังข์
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายพงศ์นริศย์ สุนทรภักดี
รองปลัด อบต.วังกระแจะ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวสุภัทราภรณ์ เขจรแข
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายวีรภัทร คล่องกิจกล
คนงานเกษตร
นางสาวกิตติยา เงินสมบัติ
คนงาน
นางจุฑามาส อินทร
คนงาน
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวสุพิทตรา ไกรสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางสาวสุพิทตรา ไกรสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชน
นายอรรคดนัย เผือกผกา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาวบุษกร อิ่มทะสาร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายคมสัน แพทย์มงคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง./ชง.
นางสาวกฤติยา วิจิตรสมบัติ
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายอาณัฐ แสงศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายสราวุธ เพชรคุ้ม
พนักงานขับรถยนต์
นายจีระศักดิ์ เฟื่องสุข
พนักงานขับรถยนต์
นายไพโรจน์ มัดศิริ
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศรุต แสงศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุชา ซันปิกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายดำรงรักษ์ เดชกล้า
คนงาน
นางสาวศศิวิมล เบญจมาศ
คนงาน
นายวสัน ลังประเสริฐ
คนงาน
นางสาวเจนจิรา หรี่จินดา
คนงาน
นายบุญเลิศ บึงกระเสริม
คนงาน
นางจำรัส แถมโต
คนงาน
นายบุ๊คคอรี อาหมัด
คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
นายประสิทธิ์ บุตรทจี
คนงานประจำรถขยะ
นายไพรวัลย์ วังรัตน์
คนงานประจำรถขยะ
นายดาวุธ แสงศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายณรงค์ แสงศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายณรงค์ฤทธิ์ พวงมาลี
คนงานประจำรถขยะ
นายสรายุทธ์ โคกทมชัย
คนงานประจำรถขยะ
นายสุริยัน ดาวลอย
คนงานประจำรถขยะ
นายวโรทัย วังรัตน์
คนงานประจำรถขยะ
นายสุทธิพันธ์ ช่วยดี
คนงานประจำรถขยะ
นายอนิรุต ถนอมวงษ์
คนงานประจำรถขยะ
นายวีรยุทธ มัดรอ
คนงานประจำรถขยะ
นายธิเบต แสงพลอย
คนงานประจำรถขยะ
นายวิทวัส มูฮำหมัด
คนงานประจำรถขยะ
นายวีรพล แคล้วคลาดสัตรู
คนงานประจำรถขยะ
นายณัฐวุฒิ รัชยาว
คนงานประจำรถขยะ
นายมนู เบ๊ะกี
คนงานประจำรถขยะ
นายพงษ์พัฒน์ ถนอมวงษ์
คนงานประจำรถขยะ
นายบรรพต เด่นดวง
คนงานประจำรถขยะ
นายสัมพันธ์ สุทน
คนงานประจำรถขยะ
นายบูรพา บุญพริ้ง
คนงานประจำรถขยะ
นายฤทธิไกร วังรัตน์
คนงานประจำรถขยะ
นายสุรศักดิ์ สังข์หิรัญ
คนงานประจำรถขยะ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวพิมพ์ มณีจร
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ