messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 2
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
find_in_page ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 182
find_in_page ประกาศ อบต.วังกระแจะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 128
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 99
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 85
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 143
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 192
ขออนุมัติปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 79
ประกาศรับโอนพนักงานสวนตำบลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 130
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 128
ประกาศ รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 86
ประกาศ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 46
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 140
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล (ร่าง) แผนบทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 133
ประกาศ "ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565" poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 210
รายงานการเงินพร้อมผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 242
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 332
กำหนดเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 315
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1