messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
help_outline องค์ประกอบของ อบต.
อบต. มีองค์ประกอบอย่างไร
1. องค์ประกอบของ อบต. ตามกฎหมาย มีดังนี้ (1) สภา อบต. (2) นายก อบต. 2. แผนภาพโครงสร้าง อบต. ตามกฎหมาย นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น • องค์ประกอบของ อบต. ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ (1) สภา อบต. : ฝ่ายนิติบัญญัติ (2) นายก อบต . : ฝ่ายบริหาร (3) พนักงานส่วนตำบล : ฝ่ายราชการประจำ (4) ประชาชนในเขต อบต. : เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมีส่วนรวมดำเนินการ (5) ฝ่ายกำกับดูแล อบต. : นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 5 ฝ่ายต้อง มีส่วนรวมในการดำเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่อย่างสมดุล อบต. จึงพัฒนาอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง
แผนภาพโครงสร้าง