messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางสาวจิระประภา ปัญญาประชุม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง./ชง.
นางสาวกฤติยา วิจิตรสมบัติ
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายอาณัฐ แสงศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายสราวุธ เพชรคุ้ม
พนักงานขับรถยนต์
นายจีระศักดิ์ เฟื่องสุข
พนักงานขับรถยนต์
นายไพโรจน์ มัดศิริ
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศรุต แสงศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุชา ซันปิกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายดำรงรักษ์ เดชกล้า
คนงาน
นายจิราชัย พรประสิทธิ์
คนงาน
นายวสัน ลังประเสริฐ
คนงาน
นางสาวศิริวรรณ สาขะ
คนงาน
นายบุญเลิศ บึงกระเสริม
คนงาน
นางจำรัส แถมโต
คนงาน
นายบุ๊คคอรี อาหมัด
คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
นายประสิทธิ์ บุตรทจี
คนงานประจำรถขยะ
นายไพรวัลย์ วังรัตน์
คนงานประจำรถขยะ
นายดาวุธ แสงศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายณรงค์ แสงศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายณรงค์ฤทธิ์ พวงมาลี
คนงานประจำรถขยะ
นายสรายุทธ์ โคกทมชัย
คนงานประจำรถขยะ
นายสุริยัน ดาวลอย
คนงานประจำรถขยะ
นายวโรทัย วังรัตน์
คนงานประจำรถขยะ
นายสุทธิพันธ์ ช่วยดี
คนงานประจำรถขยะ
นายอนิรุต ถนอมวงษ์
คนงานประจำรถขยะ
นายวีรยุทธ มัดรอ
คนงานประจำรถขยะ
นายธิเบต แสงพลอย
คนงานประจำรถขยะ
นายวิทวัส มูฮำหมัด
คนงานประจำรถขยะ
นายวีรพล แคล้วคลาดสัตรู
คนงานประจำรถขยะ
นายณัฐวุฒิ รัชยาว
คนงานประจำรถขยะ
นายมนู เบ๊ะกี
คนงานประจำรถขยะ
นายธเนศ แสงพลอย
คนงานประจำรถขยะ
นายวาอิซ แสงศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายบูรพา บุญพริ้ง
คนงานประจำรถขยะ
นายอนวัฒน์ ซันปิกุล
คนงานประจำรถขยะ
- ว่าง -
คนงานประจำรถขยะ
- ว่าง -
คนงานประจำรถขยะ