messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box สำนักปลัด
นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-523320
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวมาริสา บัวแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายปรัชญา สืบนุช
นิติกรปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปก./ชก.
นายอภินันท์ ยันรัมย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางกาญจนา อาชีวะ
ภารโรง
นางสายทอง ดีการ
นักทรัพยากรบุคคล
นายวฤต พลเสน
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญยัง สุนิธี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวอรัญญา หุนสนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวภารารัตน์ ทองรัตน์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภานุวัฒน์ สมุทรคีรี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวธัญญรัตน์ อิ่มสมบัติ
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวสุธาทิพย์ เฟื่องฟู
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายพงษ์ศักดิ์ อาสน์สถิตย์
พนักงานขับรถยนต์
- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์
นายสราวุธ จำรัสศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวนภาภรณ์ วงษ์บุตรรอด
พนักงานวิทยุ
นางสาวลัดดาวัลย์ ติงสุวาทิตย์
คนงาน
- ว่าง -
คนงาน
นายพลชัย เรืองขจิตร
คนงาน
นางสาวกิติยา นิลรักษ์
คนงาน
นายอดิศักดิ์ พรหมมา
คนงาน
นายฐานพัฒน์ จันทรัก
คนงาน
นายธวัชชัย วิรัญโท
คนงาน
นายธวัชชัย ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายวานิช ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายสุทกริช วิผาลา
พนักงานดับเพลิง
นายไพศาล เฟื่องสุข
พนักงานดับเพลิง