องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box สำนักปลัด
นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-523320
นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายพิชา นาลงพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมาริสา บัวแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสายทอง ดีการ
นักทรัพยากรบุคคล
นางกาญจนา อาชีวะ
ภารโรง
นายวฤต พลเสน
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญยัง สุนิธี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวจิรประภา อิ่มสมบัติ
ผู้ช่วยนิติกร
นายภานุวัฒน์ สมุทรคีรี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุธาทิพย์ เฟื่องฟู
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวอรัญญา หุนสนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายพงษ์ศักดิ์ อาสน์สถิตย์
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฏฐ์นนท์ สุวรรณพิศ
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งสุริยา จำรัสศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวนภาภรณ์ วงษ์บุตรรอด
พนักงานวิทยุ
นางสาวลัดดาวัลย์ อินทร์โต
คนงาน
นางสาวศุภวรรณ หนูแก้ว
คนงาน
นายธวัชชัย ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายนิพนธ์ แซ่เฮ้ง
พนักงานดับเพลิง
นายวานิช ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายอดิศักดิ์ พรหมมา
คนงาน
นายพลชัย เรืองขจิตร
คนงาน
นายฐานพัฒน์ จันทรัก
คนงาน
นางสาวกิติยา นิลรักษ์
คนงาน
นายธวัชชัย วิรัญโท
คนงาน
นายสุทกริช วิผาลา
พนักงานดับเพลิง