messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box สำนักปลัด
นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039-523320
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวมาริสา บัวแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายปรัชญา สืบนุช
นิติกรปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปก./ชก.
นายอภินันท์ ยันรัมย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางกาญจนา อาชีวะ
ภารโรง
นางสายทอง ดีการ
นักทรัพยากรบุคคล
นายวฤต พลเสน
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญยัง สุนิธี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวอรัญญา หุนสนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวภารารัตน์ ทองรัตน์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภานุวัฒน์ สมุทรคีรี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวธัญญรัตน์ อิ่มสมบัติ
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาวสุธาทิพย์ เฟื่องฟู
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายพงษ์ศักดิ์ อาสน์สถิตย์
พนักงานขับรถยนต์
- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์
นายสราวุธ จำรัสศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวนภาภรณ์ วงษ์บุตรรอด
พนักงานวิทยุ
นางสาวลัดดาวัลย์ ติงสุวาทิตย์
คนงาน
นางสาวศุภวรรณ หนูแก้ว
คนงาน
นายพลชัย เรืองขจิตร
คนงาน
นางสาวกิติยา นิลรักษ์
คนงาน
นายอดิศักดิ์ พรหมมา
คนงาน
นายฐานพัฒน์ จันทรัก
คนงาน
นายธวัชชัย วิรัญโท
คนงาน
นายธวัชชัย ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายวานิช ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง
นายสุทกริช วิผาลา
พนักงานดับเพลิง
นายไพศาล เฟื่องสุข
พนักงานดับเพลิง