องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 อบต.วังกระแจะ ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมีนายกนก ใจรักษ์ นายก อบต.วังกระแจะ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยนางสาววัลรี กิจกูล รองนายก อบต.วังกระแจะ นางธมนวรรณ หวลถนอม ปลัด อบต.วังกระแจะ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานของ อบต.วังกระแจะ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะและถนนเฉลิมพระเกียรติฯ (ถนนสวนรุกขชาติ) ต้นไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์และต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ อีกทั้ง ได้มอบต้นไม้ให้กับพนักงานของ อบต. นำกลับไปปลูกที่บ้านหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกได้ให้เห็นความสำคัญของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ
ผู้โพส : admin