ชื่อเรื่อง : ซื้อตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง