ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสังเอียด หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิน และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยวรรณประสาร หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)