องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
ตัวอย่างภาพ

วัดบุปผาราม จังหวัดตราด
วัดบุปผาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดตราด จากหลักฐานทะเบียนที่กรมศาสนาระบุว่าวัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ชื่อของ วัดบุปผาราม นั้นนอกจากจะใช้เรียกเป็นทางราชกาลมาแต่เดิมแล้ว ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงยังยังเรียกชื่ออื่นแตกต่างกันไป ซึ่งชื่อที่เรียก แตกต่างกัน ไปนี้จะเรียกกันตาม ลักษณะของที่ตั้งและสภาพแวดล้อม อีก 3 ชื่อด้วยกันคือ วัดเนินหย่อง เพราะวัดนี้ตั้งอยู่บนเนินที่มีต้นไม้ชนิดหนึ่ง ชื่อต้นหย่อง ขึ้นอยู่จำนวนมาก วัดปากทาง เพราะวัดนี้ตั้งอยู่ตรงปากทางที่ใช้เดินทางออกจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตก วัดปลายคลอง เป็นชื่อที่นิยมเรียกกันมากที่สุด เพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านปลายคลอง (หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ที่ปลายคลองบางพระ) ส่วนสาเหตุที่เรียกวัดบุปผารามนั้น ชาวบ้านเล่าสืบกันมาว่า เมื่อก่อนนี้ในหมู่บ้านและบริเวณวัดมีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ผลนานาชนิดออกดอก ออกผลตามฤดูกาล ล้วนมีสีสันสวยงาม ส่งกลิ่นหอมกระจายไปทั่วโดยเฉพาะในบริเวณวัดยังมีพันธุ์ไม้ที่ใช้ทำยาไทยและใช้ปรุงน้ำอบ น้ำหอมขึ้นอยู่เป็นอันมาก นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าต่อกันมาอีกว่า ก่อนที่จะสร้างวัดนี้ขึ้นมาได้มีการสำรวจหาที่ก่อตั้งวัด คณะสำรวจได้มา ถึงบริเวณแห่งนี้ ได้กลิ่นของดอกไม้หอมหวลตลบอบอวนไปทั่วบริเวณ แต่หาต้นไม้ที่มาของกลิ่นไม่พบ จึงมีความเห็นร่วมกันว่าคงเป็น นิมิตหมายที่ดีที่จะสร้างวัดตรงบริเวณนี้ หลังจากสร้างแล้วจึงตั้งชื่อ “วัดบุปผาราม” ซึ่งหมายถึง วัดสวนดอกไม้

วัดบุปผาราม


ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ เดิมเป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังชั้นดีเพื่อนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษภายใต้ “โครงการกำลังใจ” ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ ที่ทรงต้องการช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถทางอาชีพ มีทัศนคติในเชิงบวก และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก โดยการน้อมนำแนวทางตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตของผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ปัจจุบัน เรือนจำชั่วคราวเขาระกำได้พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมเชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทั้งในจังหวัดตราดและทั่วประเทศ โดยได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศเรือนจำดีเด่น ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ


info_outline วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
คุณภาพชีวิตดี ชุมชนสมานฉันท์ เศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริหารจัดการดี มีมาตรฐานการศึกษา รักษ์ศาสนา วัฒนธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

พันธกิจ
พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 2. สงเคราะห์เด็ก คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยโรคเอดส์ 3. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ 4. เสริมสร้างความสามัคคี และความเข้มแข็งในชุมชน 5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 6. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 7. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบบริบูรณ์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ 8. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การเมือง การบริหารและการบริการ 9. สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10. บำรุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

check_circle สภาพทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตั้งอยู่พื้นที่อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จัดอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 85.67 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,731 ไร่

อาณาเขต
พื้นที่โดยทั่วไป มีลักษณะเป็นที่สูง เนินเขา และที่ราบลุ่มสลับกัน เหมาะแก่การทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ - ทิศเหนือ ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง - ทิศใต้ ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสม็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงโดยมีคลองบางพระเป็นแนวเขต - ทิศตะวันออก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายโดยมีแม่น้ำตราดเป็นแนวเขต - ทิศตะวันตก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสมและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

จำนวนครัวเรือนและประชากร
- จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 11,765 ครัวเรือน - จำนวนประชากรทั้งหมด 21,168 คน - จำนวนประชากรชาย 10,197 คน - จำนวนประชากรหญิง 10,971 คน

เขตการปกครอง
หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี ข้อมูลจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขต อบต.วังกระแจะ (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562)