องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายพงศ์นริศย์ สุนทรภักดี
รองปลัด อบต.วังกระแจะ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวสุภัทราภรณ์ เขจรแข
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายวีรภัทร คล่องกิจกล
คนงานเกษตร
นางสาวกิตติยา เงินสมบัติ
คนงาน
นางจุฑามาส อินทร
คนงาน