องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 039-523320
นางสาวจันทราวรรณ ซื่อสมาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางกรรณิการ์ รัตนพาหิระ
ครู (คศ. 1)
นางสุกันยา มัดรอ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดารัณ จรัสแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวรติชา จรูญเรือง
ผุ้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอรพิณ กิจกูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุรีพร ไลกระโทก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวไอลดา คล่องกิจกล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพีระยา สมานตระกูล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
นางอังคณา เฟื่องสุข
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทิพวรรณ อิ่มโภชน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจรียา หอยสังข์
ผู้ดูแลเด็ก