messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 039-523320
นางสาวจันทราวรรณ ซื่อสมาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางกรรณิการ์ รัตนพาหิระ
ครู (คศ. 1)
นางสุกันยา มัดรอ
ครู (คศ. 1)
นางสาวดารัณ จรัสแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวรติชา จรูญเรือง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวไอลดา คล่องกิจกล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุรีพร ไลกระโทก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
- ว่าง -
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
- ว่าง -
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอรพิณ กิจกูล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวพีระยา สมานตระกูล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเบญญทิพย์ จันทเลิศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทิพวรรณ อิ่มโภชน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจรียา หอยสังข์
ผู้ดูแลเด็ก
นายจิรายุส บุตรฉิม
คนงาน