องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box กองช่าง
นายไภทัศน์ สงหมด
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039-523320
นายบัณฑิต เจริญพืช
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปง./ชง.
นางอัญชลี จำรัสศรี
นายช่างโยธา
นางสาวศุทรา เบญจมาศ
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นายวีระ ทิพย์รัตน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเทวฤทธิ์ อิ่มโภชน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวศศิประภา มีคุณ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายบัญชา โชติมณี
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุชา ธนาคาร
คนงาน
นายนพดล เนตรจักร
คนงาน
นายต้น กลีบกลาง
คนงาน
นางสาวภูริตา ฟักฟูมสิน
คนงาน
นางสาวภัทรกันย์ กาหวัง
คนงาน
นายนัฐพล ขำพลับ
คนงาน
นายวัชรพล ขำพลับ
คนงาน
นางสาวชลธิชา สวัสดี
คนงาน
นางสาวปัทมา โภคพิพัฒน์
คนงาน
นางสาวมณฑิรา รัตนวงษ์
คนงาน