องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box กองช่าง
นายบัณฑิต เจริญพืช
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039-523320
นายบัณฑิต เจริญพืช
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางอัญชลี จำรัสศรี
นายช่างโยธา
นายเทวฤทธิ์ อิ่มโภชน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวีระ ทิพย์รัตน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายบัญชา โชติมณี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศุทรา เบญจมาศ
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นางสาวศศิประภา มีคุณ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอนุชา ธนาคาร
คนงาน
นายนพดล เนตรจักร
คนงาน
นายต้น กลีบกลาง
คนงาน
นางสาวภูริตา ฟักฟูมสิน
คนงาน
นางสาวภัทรกันย์ กาหวัง
คนงาน
นายนัฐพล ขำพลับ
คนงาน
นายวัชรพล ขำพลับ
คนงาน
นางสาวชลธิชา สวัสดี
คนงาน
นางสาวปัทมา โภคพิพัฒน์
คนงาน
นางสาวกาญจนา พุทธา
คนงาน