องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box กองคลัง
นางสาวปรัชญา สมบัติบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039-523320
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
นางสาวยุพา ขวัญศิริมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี จันทร์แจ้ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสุภัสรา คุณานันท์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
นางสาวศิวานันท์ ทวีสุขคณาสิทธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกลมวรรณ ศักดินา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอรุณรัศมี ติงสาโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
- ว่าง -
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวสุมาลี จิตรธรรม
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวสาริณี จันทกรณ์
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวกัญญณ์พัชร วิริยะสิทธิ์
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นางสาวเยาวรัตน์ ชำห้าน
พนักงานจัดเก็บค่าขยะ
นายอโนชา ต่างหู
คนงาน