messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box ทำเนียบสภา
นายวิชัย วรสิงห์
ประธานสภา
นายไพฑูรย์ โครัช
รองประธานสภา
นายยงยุทธ หรี่จินดา
เลขานุการสภา
นายจำลอง อาชีวะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายวิชัย วรสิงห์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นายอิสระ โต๊ะทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นางสาวนงลักษณ์ บำเพ็ญบูรณ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายพิชิต นรมาศ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายศุภฤกษ์ บึงกระเสริม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นายพิสุทธิ์ คนทา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
นายอาลี เณรพงษ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นายไพฑูรย์ โครัช
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
นายไพรสัน สมบูรณ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
นางอมลสิริ อุทุมโภค
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
นายยงยุทธ หรี่จินดา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12