messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
check_circle สภาพทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตั้งอยู่พื้นที่อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จัดอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 85.67 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,731 ไร่
อาณาเขต
พื้นที่โดยทั่วไป มีลักษณะเป็นที่สูง เนินเขา และที่ราบลุ่มสลับกัน เหมาะแก่การทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ - ทิศเหนือ ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง - ทิศใต้ ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสม็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงโดยมีคลองบางพระเป็นแนวเขต - ทิศตะวันออก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทรายโดยมีแม่น้ำตราดเป็นแนวเขต - ทิศตะวันตก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสมและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
จำนวนครัวเรือนและประชากร
- จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 11,765 ครัวเรือน - จำนวนประชากรทั้งหมด 21,168 คน - จำนวนประชากรชาย 10,197 คน - จำนวนประชากรหญิง 10,971 คน
เขตการปกครอง
หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี ข้อมูลจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขต อบต.วังกระแจะ (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562)