messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
folder ข้อบัญญัติ อบต.
ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 109
ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พ.ศ.๒๕๕๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 174
การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการใช้อาคารสนามฟุตบอลในร่ม องค์การบริหารวังกระแจะ พ.ศ.๒๕๕๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 181
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พ.ศ.๒๕๕๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 177
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ.๒๕๕๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 185
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง การใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ และ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 324
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 291
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 342
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1