messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
folder ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ละราย (ภ.ด.ส.๑) ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้ในการประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
การรับฟังข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
ข่าวประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
ประชาสัมพันธ์ สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 ต้องจ่ายเท่าไหร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลงวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลงวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบมีโครงสร้าง สำหรับเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน สายบ้านผู้ใหญ่พยุง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน สายบ้านผู้ใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลบางหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3