องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติ อบต.วังกระแจะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 88
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 94
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 100
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 97
ประกาศผู่อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก นำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะน้ำอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พ.ศ.๒๕๕๔
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 126
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จจังหวัดตราด
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 101
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พ.ศ.๒๕๕๕
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 88
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการใช้อาคารสนามฟุตบอลในร่มองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พ.ศ.๒๕๕๖
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 89