messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
flag ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านคุณภาพชีวิต 2. ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 3. ด้านเศรษฐกิจ 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 7. ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข 1.2 ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 1.3 ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 2.1 สร้างความสมานฉันท์ พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมารมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 2.2 สนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 2.3 การรักษาความสงบ และป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 3.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.2 ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบยั่งยืน 3.3 ส่งเสริมการตลาดและการกระจายผลผลิตของเกษตรกร 4.1 ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 5.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม 5.2 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 5.3 พัฒนาแหล่งน้ำ 6.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ 7.1 บำรุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7.2 ดูแลรักษาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุในท้องถิ่น